379

Eco Certyfikat

Zasady przyznawania Certyfikatu
Idea programu
- Certyfikat wyróżnia firmy, instytucje, szkoły,
  których działania sprzyjają naturalnemu środowisku.
- Certyfikat ECO jest zgodny z normami środowiskowymi ISO 14001:2004.
- Przedsiębiorstwo bądź szkoła legitymujące się certyfikatem ekologicznym jest nie tylko
  wiarygodnym i rzetelnym partnerem, ale przede wszystkim firmą nowoczesną i konkurencyjną.
  Starannie przeglądamy dokumenty i informacje o osiągnięciach przyjaznych środowisku.
- Ekologia idzie w parze z ekonomią, to jest zależy nam na zwiększaniu efektywności
  firm w myśl zasady.
- Przeprowadzone wśród konsumentów badania wskazują, że ankietowani
  sugerują się wyróżnieniami przy wyborze produktu.
- Proces przyznawania wyróżnień rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowaną firmę
  wniosku aplikacyjnego i poddania jej weryfikacji przez naszych specjalistów. Sprawdzamy
  zarówno systemy zapewnienia jakości bezpiecznych produktów i dbałość o środowisko
  naturalne.
     Zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy odgrywają zasadniczą rolę w bieżącej działalności Firm. Powinny być traktowane priorytetowo przy wytwarzaniu, projektowaniu i wdrażaniu nowych i modyfikowanych technologii.
     Zarząd firmy jest świadomy znaczenia wpływu przemysłu, transportu czy handlu na otoczenie ekologiczne. Stawia sobie za cel dążenie do ciągłego zmniejszania potencjalnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Aby uzyskać certyfikat ECO "W trosce o środowisko" firma powinna spełniać następujące warunki:
- szczególna dbałość o otoczenie zakładu pracy,
- szkolenia pracowników na wszystkich poziomach organizacyjnych
  w zakresie ochrony środowiska,
- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i ich powtórne wykorzystanie,
- planowanie rozwoju w oparciu o technologie przyjazne środowisku,
- wdrożenie i realizacja wszystkich wymagań prawnych w dziedzinie
  ochrony środowiska zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- system sprawnego działania wg cyklu Deminga, czyli Plan-Do-Check-Act
  (Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Zastosuj),
- ciągłe doskonalenie się w myśl zasady Six Sigma,
- modyfikacja technologii w aspekcie ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko,
- zapewnienie oraz zachowania norm i bezpieczeństwa w transporcie.
Więcej informacji o certyfikacie: ECO Certyfikaty