233

Biuro Rachunkowe KNOWLEDGE Sp. z o.o.

 • 0 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalną obsługę księgowo- podatkową małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewniamy obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno- podatkowymi, wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami.

Oferta biura obejmuje:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Obsługę kadrową

 • Obsługę płacową

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Bilans

 • Rachunek zysków i strat

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

Zapraszamy Państwa do współpracy.

W ramach usługi oferujemy:
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
- prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych
- rejestr sprzedaży i zakupów VAT
- rozliczenie transakcji importowych, eksportowych, różnice kursowe
- sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
- sprawozdawczość GUS
- sporządzanie rocznej sprawozdawczości finansowej
- sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych
- doradztwo podatkowe i prawne
- reprezentowanie podatnika w Urzędzie Skarbowym i ZUS


Sporządzamy raporty w języku angielskim i niemieckim.
Oferujemy:
- prowadzenie akt personalnych
- opracowywanie regulaminów
- sporządzanie umów i świadectw pracy
- sporządzanie umów cywilnoprawnych
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wykorzystanych urlopów
- ewidencja zwolnień lekarskich
- ewidencja badań lekarskich
- organizacja szkoleń bhp i ppoż.
- zgłaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
- doradztwo prawne
- przygotowanie raportów personalnych


W ramach organizacji szkoleń bhp i ppoż. oferujemy bezpłatne szkolenie wstępne dla nowo zatrudnianych pracowników.
W ramach usługi oferujemy:
- sporządzanie i rozliczanie list wynagrodzeń
- rozliczanie umów cywilnoprawnych
- ewidencja zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych itp.
- sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i ZUS
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
- sporządzanie informacji dla pracowników o osiągniętych przychodach oraz naliczonych składkach społeczno-zdrowotnych
- przygotowanie list wynagrodzeń w formie papierowej i elektronicznej
- przygotowanie przelewów do ZUS i US


Listy wynagrodzeń na życzenie Klienta mogą być przygotowywane w języku angielskim lub niemieckim.
Oferujemy pomoc w zakresie::
- rekrutacji i selekcji pracowników
- systemów motywacyjnych
- ocen pracowniczych
- koordynacji szkoleń